برچسب گذاری توسط: پروژه ساختار سازمانی استانداری‎

دانلود پژوهش ساختار سازمانی استانداری‎ 97 صفحه + doc

استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به‌نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند...