برچسب گذاری توسط: پسا مدرنیسم

مدرنیسم و پسا مدرنیسم 2 صفحه + doc

مدرنیته پدیده ویژگی ها و خصوصیاتی است كه عصر ما را به طور كلی می سازد و مبتنی بر سلسله مفاهیمی است كه تغییرات و تحولات عصر جدید را در بر می گیرد ما...