برچسب گذاری توسط: پژوهش طراحی نرم افزار طلا فروشی

طراحی نرم افزار طلا فروشی 56 صفحه + doc

مقدمه به دنبال تحقیقات خود در زمینه حرفه زرگری و طلا فروشی برآن شدم که در این حرفه نیز کامپیوتر را همانند مشاغل دیگر دخیل نموده و نیاز صاحبان این حرفه را در جهت...