برچسب گذاری توسط: پژوهش نقشه برداری

پژوهش نقشه برداری 40 صفحه + doc

مجموعة عملیاتی را که برای تعیین و یا نمایش موقعیت نسبی نمودها و عوارض واقع بر سطح زمین یا نزدیک به سطح زمین، اعم از مصنوعی یا طبیعی ، با اندازه گیریهای فاصله ها،...