برچسب گذاری توسط: پیاده و سوار کردن قطعات موتور

بررسی تعمیر موتور خودرو 86 صفحه + doc

پس از شستشوی قسمتهای مختلف موتور و خشك كردن آنها ، بایستی كلیة قطعات تراشكاری شده و یا تعویض شده بازدید گردد هم چنین خلاصی ( لقی )قسمتهای مختلف موتور كنترل شده و با...