برچسب گذاری توسط: پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی

دانلود مقاله اندازه گیری زیرالنون به روش کروماتوگرافی 29 صفحه + doc

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی كشور است كه عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط كمیسیون...