برچسب گذاری توسط: چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود