برچسب گذاری توسط: ید آلدئیدساختمان خطی ملكولی گلوكز یا پنتاهیدراكس