برچسب گذاری توسط: یک شخص می تواند بنابر یک یا دو دلیل دچار نقص تعادل شود