برچسب گذاری توسط: ‎ ‎بازدید از تاسیسات و گفتگو با پرسنل كلیدی‎

راهنمای ایمنی پیش راه اندازی Pre‐Start up Safety Review (PSSR) Guideline 39 صفحه + zip

ترویج و نهادینه نمودن نگرش پیشگیرانه!یکی از اهداف راهبردی مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست، پدافند غیر عامل و مدیریت ‏بحران شرکت ملی نفت ایران برای استقرار و توسعه نظام مدیریت‎ HSE ‎بوده است‎‎ توجه...