برچسب گذاری توسط: BOD پس آبهای كارخانجات و كاهش آن