برچسب گذاری توسط: IT

تاثیر IT برنقش مدیران منابع انسانی در سازمانها 11 صفحه + doc

در سالهای گذشته محققین و صاحبنظران مدیریت منابع انسانی شاهد تغییر و انتقال نقش مدیریت منابع انسانی از نقشی اداری، عملیاتی وظیفه محور و انفعالی به نقشی استراتژیك، مشاوره‌ای تجارت محور و فعال بوده‌اند...