برچسب گذاری توسط: MS

بیماری مولتیپل اسكلروزیس چیست؟ 39 صفحه + doc

همانطور كه میدانیم طبق آهرین آنار بدست آمده ، بعد از عقب ماندگی ذهنی 84% وسرطانهای تنفسی75% ، اسكلروز متعدد یا M S 70% افراد ناتوان در اثر بیماریها را تشكیل می‌دهد این بیماری...