بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده تهران 139 صفحه + doc

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده شهر تهران كه فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینكه بین افسردگی و هیستری رابطه ی معنی داری وجود دارد و هیستری در بین زنان غیر شاغل بیشتر از شاغل است كه جامعه مورد مطالعه زنان حدود سنی 35 ساله شاغل منطقه یازده تهران است كه حجم نمونه استفاده شده با روش نمونه گی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 139

حجم فایل: 141 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست

عنوان صفحه

چكیده 8

فصل اول : كلیات تحقیق 9

مقدمه 10

بیان مسئله 11

اهداف تحقیق 12

متغیرها 13

فصل دوم :پیشینه وادبیات تحقیق 14

نكات كلی در رابطه با هیستری 15

شكل گیری هیستری در جریان تحول 16

رگه های شخصیت هیستری یكی در كودك 17

تظاهرات حاد در كودك 18

هیستری در نوجوانی 21

توصیف ضوابط تشخیص اختلال تبدیل 23

دیدگاه های نظری درباره هیستری 25

دیدگاه شناختی 28

دیدگاه رفتاری نگر 30

اختلالات بدنی شكل و اختلالات تجزیه ای 32

اختلالات تبدیلی 34

نشانه های حسی 37

نمونه ای از فلج هیستری 38

این حادثه چگونه رخ داد 39

نشانه های احشائی 41

تفاوت های اختلالات بدنی تبدیلی تمارض 43

شرایط ایجاد اختلالات تبدیلی 46

علل مولد 47

نكات كلی در رابطه با افسردگی 49

جدول شماره 12 فهرست نشانه های جدولهای بالینی افسردگی 52

افسردگی وغم واندوه 53

بی حالتی خلقی 57

فقر تعاملی كناره گیری 58

افسردگی در خلال دوره های دوم و سوم كودك 62

نشانه های وابسته به رنج افسرده وار 63

رفتار های معادل افسردگی 65

افسردگیهای نوجوانی 66

افسردگی مبتنی براحساس رها شدگی 68

جدول 2-12 معادلهای افسرده وار در نوجوان از دیدگاه مولفان مختلف 69

فراوان افسردگی در خلال تحول 70

طبقه بندی اختلافهای خلقی DSMIV 76

افسردگی مهاد 77

نظریه ها تحقیقها ودرمان افسردگی 80

نظریه های زیست شناختی 81

نقش وراثت در اختلالات د و قطبی 84

اثرات لیتیوم 86

درمان براساس نظریه های زیست شناختی 89

الكتروشوك درمانی 90

نظریه های روان پویایی 94

نظریه یادگیری 97

افسردگی از نقطه نظریادگیری درمان 101

نظریه شناختی 102

فصل سوم : تعیین روش تحقیق 104

جامعه مورد مطالعه 105

روش آماری مربوط به فرضیه 106

فصل چهارم : یافته ها تجزیه و تحلیل داده ها 107

جدول 1-4 غلات خام آزمودینها از آزمون mmp 108

جدول 2-4 بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله 109

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 112

بحث و نتیجه گیری 113

پیشینه تحقیق 114

پیشنهادات 115

محدودیت ها 116

منابع و ماخذ 117

ضمائم 118

پاسخنامه 124

چكیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده شهر تهران كه فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینكه بین افسردگی و هیستری رابطه ی معنی داری وجود دارد و هیستری در بین زنان غیر شاغل بیشتر از شاغل است كه جامعه مورد مطالعه زنان حدود سنی 35 ساله شاغل منطقه یازده تهران است كه حجم نمونه استفاده شده با روش نمونه گیری طبقه ای 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده كه پرسش نامه M.M.P.I بر روی آنها گردیده كه جهت آزمون فرضیه ارزش آماری ضریب هم بستگی در سطح آمار استنباطی استفاده گردیده كه نتایج به دست آمده حاكی از آن است كه بین افسردگی و هیستری رابطه معنی داری وجود دارد و هیستری در بین زنان غیر شاغل بیشتر از زنان شاغل است و سطح معنی داری آنها در سطح 5% > p است.

فصل اول

«كلیات تحقیق»

مقدمه :

چگونه می توان كسانی را كه همواره نسبت به دیگران به دیده سوء ظن می نگرند یا به تمام محرك های محیطی بی اراده و بدون مقاومت پاسخ می دهند، یا بی دلیل به هر كس حتی به افراد نزدیك و صمیمی خود دروغ می گویند، یا در كمال بی نیازی حقه بازی و كلاه برداری می كنند و از این قبیل رفتارها را ظاهر می سازند، توصیف كرد. این افراد درك صحیحی از واقعیت داشته و است و سیكوتیك نیستند، دچار ترسهای بی دلیل و اضطراب دائمی نیستند و از دردهای خیالی و یا حتی واقعی كه علت آنها روانی فیزیولوژیایی است رنج نمی برند. با این وجود رفتار آنها از نظر دیگران ممكن است عجیب و غیر معمول و مغایر با اصول اخلاقی باشد. افراد مبتلا به این اختلاال یعنی اختلال هیستریایی خواهان جلب توجه دیگران نسبت به خود هستند. خیلی زود توسط رویدادهای بی اهمیت و بی معنی برانگیخته می شوند و تظاهرات هیجان انگیز نشان می دهند. این افراد در اغوا كردن و فریفتن دیگران با تظاهرات و رفتارهای خود بسیار ماهرند و به راحتی می توانند خود را گرم و صمیمی نشان داده به دیگران نزدیك شوند با این وجود به نظر آنان سطحی رابطه می رسند. این افراد همواره در جستجوی تحسین دیگران هستند و برای رسیدن به این مقصود غالباً در حال ایفای نقش هستند. آنان دنیا را صحنه و خود را بازیگران آن می دانند. زود ممكن است عاشق شوند یا ازدواج كنند ولی زود روابط عشقی و زناشویی خود را به هم می زنند و آمادگی زیادی برای اعتیاد دارند و ممكن است خیلی زود در دام اعتیاد یا رفتارهای خلاف اجتماعی گرفتار شوند حالات هیجانی آنان بر حسب زمان و مكان و موقعیت خیلی سریع عوض می شود به طوری كه وقتی مشغول گریه هستند ممكن است در همان حال خنده را سردهند. آنان بسیاری از بیانات خود را با نقش بازی كردن توأم می سازند و در ایفای نقش بسیار مهارت دارند. بقراط در چهار قرن پیش از میلاد از رابطه افسردگی و مانی به طور مشروح بحث خود و همچنین ارتیوس پزشك یونانی در ابتدای قرن اول میلادی دریافت كه افسردگی كه بعضی اوقات در یك فرد رخ می نماید به نظر می رسد كه از یك اختلال ریشه می گیرند و در اوایل نوزدهم فلیپ پنیل (1801) گزارشی جالب از افسردگی به رشته تحریر درآورد كه نام امپراطور رم تیبر یوس در آن منعكس شده است. غالباً یكی از نشانه های اختلالات خلقی كیفیت حمله ای بودن آنهاست كه در آن یك فرد عادی به طور ناگهانی در عرض چند هفته ای یا در بعضی از افراد طی چند روز به نهایت ناامیدی یا اوج سرخوشی می رسد.

(سید محمد محمدی- ص 210 تا 213 – سال 1379)

بیان مسأله:

مسأله هیستری بزرگسالان بخصوص زنان همواره مورد توجه روان پزشكان بوده است كه تنها از اواخر قرن نوزدهم است كه به دنبال بررسیهای انجام شده در رابطه با هیستری و اینكه چرا بعضی اوقات آدمی از خود رفتارهایی را نشان می دهد كه مورد توجه دیگران قرار بگیرد و آیا این رفتارها یعنی فرار از هویت خود و فرار از تمام سختیها و یا اینكه عوامل شخصیتی مثل خود بیمار انگاری و اختلالات تبدیلی می تواند تأثیر گذار در روحیه آدمی شود یا نه هیستری تبدیل یك تظاهر بدنی آشكار است كه در اغلب موارد جنبه عصب شناختی لارد و در عین حال می تواند در رابطه با مشاهده گر در قالب یك اختلال چند نشانه ای جلوه گر شود كه این اختلال را می توان بر اثر تلقین برانگیخت و زیر تأثیر قرار داد در هیستری بر پایه نیازهای ناهشیار میل یا اضطراب واپس زده جای خود را به یك تظاهر بدنی می دهد و چنین كاربرد بدنی قابل فهم به نظر می آید و تقریباً همه افراد افسرده درجاتی از غمگینی شدید یا ناشادی كه دامنه آن از یك اندوهگینی متوسط تا ناامیدی شدید در نوسان است. این نوع غم زدگی ممكن است توسط فرد به صورت نومیدی شدید و گاهی اختلالات بدنی را همواره دارد.

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان است و اینكه آیا حالات غم زدگی و اندوهگینی می تواند در اختلالات بدنی و تبدیلی و توجه دیگران به خود تأثیر مثبت داشته باشد یا نه.

اهمیت و ضرورت تحقیق

تبدیلها كه به منزله نشانه های مرضی متداول در آسیب شناسی بزرگسالان محسوب می شوند به ندرت در كودكان ظاهر می گردند و در صورت بروز بر دستگاه حركتی و بخصوص راه رفتن و عوامل دیگر تأثیر می گذارد كه تمام اینها می تواند در بزرگسالی تأثیر منفی داشته باشد. در نظریه رفتاری نگر براین باورند كه بیمار هستیرتیك به نشانه های جسمانی خود به منزله پاداش می نگرد چه از یك سو به دلیل وجود این نشانه ها، خارج از چهارچوب مشكلات حرفه ای یا ارتباطی قرار می گیرد و از سوی دیگر توجهی را كه در موقعیتهای دیگر از وی مضایقه می شود به سمت خود جلب می كنند. روی آوردی كه از تلقین سود می جوید به گونه ای مستقیم یا از طریق خواب انگیزی بیمار را متقاعد می كند و امید است با انجام این پژوهشها تا حدی از این اختلالات بكاهیم و از عواملی كه بوجودآورنده این مشكل می شوند جلوگیری كنیم. و این تحقیقات در محیط و نهادهای اجتماعی و خانوادگی می تواند تأثیر مثبت داشته باشد.

فرضیه تحقیق

بین افسردگی و هیستری در بین زنان رابطه معنی داری وجود دارد.

متغیرها

افسردگی متغیر مستقل . هیستری متغیر وابسته.

تعاریف عملیاتی و نظری

تعاریف نظری افسردگی: عبارتند از یك حالت روانی است كه افراد مبتلا به آن دارای خلق افسرده و نبود لذت یا علاقه نسبت به فعالیتهای عادی زندگی و اختلال در اشتها و آشفتگی خواب و كندی یا برانگیختگی روانی – حركتی و نبود انرژی و احساس گناه و بی ارزشی را در فرد شامل می شود.

تعاریف عملیاتی افسردگی: عبارتند از نمره ای است كه آزمودنی از مقیاس افسردگی در آزمون بدست آورده است.تعاریف نظری هیستری: عبارتند از اختلالات شخصیتی كه به عنوان تبدیلی و جهت حل مشكلات روانی و روحی و مبارزه با آن، آن را جایگزین با مشكلات جسمانی كرده و ابراز دردهای در ناحیه سر و معده و … می كند.

تعاریف عملیاتی هیستری: عبارتند از نمره ای است كه آزمودنی از مقیاس هیستری در آزمون m.m.p.I بدست می آورد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده تهران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده تهران – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان;افسردگی از نقطه نظریادگیری درمان ;الکتروشوک درمانی;نظریه ها تحقیقها و درمان افسردگی;درمان براساس نظریه های زیست شناختی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *