تصریح مدل جهت بررسی تاثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه 40 صفحه + doc

ضریب بیانگر نسبت در صد تغییر در حق بیمة‌سرانه (تقاضا برای پوششهای مختلف بیمه ای ) به در صد تفسیر در درآمد ملی است درحقیقت می توان گفت كشش در آمدی تقاضا برای بیمه است ضریب نشاندهندة رابطه عضویت در WTO با حق بیمه سرانه و ضریب ، ضریب تفاضلی است كه دلالت بر تغییرات بخشش در آمدی پس از عضویت در WTO دارد به عبارتی نشاندهنده اختلاف بین دو دورة‌ قب

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 40

حجم فایل: 33 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

ضریب بیانگر نسبت در صد تغییر در حق بیمة‌سرانه (تقاضا برای پوششهای مختلف بیمه ای ) به در صد تفسیر در درآمد ملی است. درحقیقت می توان گفت كشش در آمدی تقاضا برای بیمه است.

ضریب نشاندهندة رابطه عضویت در WTO با حق بیمه سرانه و ضریب ، ضریب تفاضلی است كه دلالت بر تغییرات بخشش در آمدی پس از عضویت در WTO دارد. به عبارتی نشاندهنده اختلاف بین دو دورة‌ قبل و بعد از عضویت میباشد.

-تصریح مدل جهت بررسی تأیید عضویت در WTO بررسی سهم حق بیمه از كل بازار بیمة‌ جهانی

SHW سهم از بازار جهانی حق بیمه، Pre حق بیمه های دریافتی و وs اختلال مدل است.

انتظار بر این است كه ضریب مثبت باشد. چرا كه رابطة مستقیمی بین حق بیمه های دریافتی در یك كشور و سهمش از بازار جهانی حق بیممه وجود دارد. شعنی هر چه حق بیمه های دریافتی در یك كشور افزایش یابد سهم كشور مورد نظر از بازار جهانی حق بیمه افزایش خواهد یافت. به طور مثال در سال 2003، آمریكا با تولید 498/055/1 میلیون دلار حق بیمه رتبة اول را در جهان به خود اختصاص داده است. و سهمش از كل بازار بیمه جهانی 89/35 درصد می باشد. هم چنین ژاپن با تولید 865/478 میلیون دلار حق بیمه، رتبه دوم را كسب كرده است و سهمش از كل بازار بیمهمة جهانی 28/16 درصد می باشد. در اینجا باید گفت كه سهم كشورهای در حال توسعه از بازار بیمة‌ جهانی بسیار ناچیز می باشد مثلاً سهم كشور ایران از بازار بیمة‌ جهانی تنها 05/0 درصد می باشد. هم چنین این سهم برای كشورهای سنگاپور، مالزی، اندولزی و پاكستان در سال 2003 به ترتیب 3/0،19/0،11/0،1/0 درصد می باشد. ضریب نیز نشاهندة رابطة عضویت د WTO با سهم از بازار جهانی حق بیمه می باشد.

روش استفاده از داده های آماری مدلهای Pomed Data

در بستة‌ كامپیوتری Gviews اطلاعات و آمار گردآوری شده هر كدام از متغییرها برای كشورهای مختلف طبق چار چوب زیر مرتب و برای نشان دادن هر كدام از آنها از علامت (?) در آخر متغییر استفاده شده تا نشان داده شود كه این اطلاعات مربوط به داده های مرتب شده كشورهای مختلف است. به عنوان مثال شاخص نفوذ بیمه ای برای كشور به شكل زیر عمل می شود:

؟؟

خلاصه و جمع بندی

تلاش این فصل در جهت معرفی روش تحقیق بود ك در این راستا ابتدا جامعة آماری مورد استفاده در این پایان نامه و سپس اطلاعات آماری مورد استفاده یا نحوة آرایش داده ها در كنار هم در مدلهای Panel Data بیان گردید. در مرحلة بعد روشهای تخمین مدلهای Data Panel از نظر نظری و تئوریك به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت كه در این رابطه نیز دو روش اثرات ثابت، (Fixed
Effeet) و اثرات تصادفی ( Random Effeet) به همراه خصوصیات مربوط به هر كدام از این روشها، معرفی و بررسی شدند. و در نهایت به بررسی مبانی نظری و تئوریك مدلهای تفریح شدة‌ مربوط به فرضیات پرداخته شد.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها.

4-1) مقدمه:

در این بخش مدلهای مطرح شده در فصل سوم برای بررسی اثرات عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر روی عملكرد صنعت بیمهم در قالب سه فرضیه فرعی در نظر گرفته شده كه با بررسی هر كدام از این فرضیات و بسط و تعمیم نتایج آنها به فرضیة اصلی یعنی رونق و بهبود عملكرد صنعت بیمة پس از الحاق به WTO، این فرضیه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از آنجا كه ایران هنوز به عضویت سازمان تجارت جهانی در نیامده و به دلیل نبود آمار و اطلاعات در زمینة‌ الحاق ایران به WTO، در این پایان نامهم سعی شد تا با مطالعه و بررسی سه شاخص ارزیابی صنعت بیممه در 10 كشور درحال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی ( مصر، هند، اندولزی، مالزی، پاكستان، فیلیپی، سنگاپور، تركیه، اروگوئه و نزوئلا)

پس از عضویت در WTO و پذیرش موافقتنامهم تعرفه و خدمات (GATS) به دلیل داشتن ماهیتس مشابه با اقتصاد ایران و تعمیم نتایج حاصل از تجارت آنها به ایران، تأثیر عضویت ایران در WTO را بر صنعت بیمه كشور مورد برسی قرار دهیم. و ببینیم كه آیا الحاق به سازمان تجارت جهانی تأثیری بر صنعت بیمه خواهد داشت یا خیر و اگر مؤثر است این تأثیر به چه شكل خواهد بود، مثبت یا منفی؟

هم چنین در هر فرضیه برای اثبات برابری یا عدم برابری عرضی از مبدأ در كشورهای منتخب از آزمونF آزمون برابری عرض از مبدأها استفاده شده است. و مدلها نیز به شكل لگاریتم طبیعی مورد استفاده قرار گرفته اند.

روش بررسی هر یك از مدلهای مطروجه در فرضیه ها روش مدلهای Panel Data ( روش اثرات ثابت ) می باشد

4-2) آزمون فرضیه ها:

4-2-1) فرضیه فرعی شماره یك:

عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای در كشورهای در حال توسعه (ایران) می شود: Ho

عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای در كشورهای در حال توسعه (ایران) می شود: Ho

عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای در كشورهای در حال توسعه (ایران) می شود: Ho

عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای در كشورهای در حال توسعه (ایران) می شود: Ho

عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث كاهش شاخص نفوذ بیمه ای در كشورهای در حال توسعه (ایران) می شود: H1

آمارة F محاسبه شده برای مدل مورد بررسی با درجات آزادی 9و 126 برابر با 3/5 می باشد كه از آمارة‌F جدول در سطح معنی دار 95/0 یعنی 88/1 بزرگتر است در نتیجه فرضیة یكسان بودن عرض از مبدأ برای كشورهای مختلف رد می شود می توان فرض كرد كه عرض از مبدأ برای كشورهای مختلف متفاوت است.

– صحت آماری تخمین:

آمادة t بدست آمده برای ضرائب در سطح اطمینان 95 درصد معنی دارد و مخالف ضوابت آمار F محاسبه شده نیز دان بر معنی دار بودن كلی دگرسیون می باشد.

مقدار بحرانیآمادة دوربین-واتون با 4 =K و 140 =n برابر با 69/1 = d و 78/1 =du كه با توجه به آمارة محاسبه شده 09/1 = D.W عدم خود همبستگی مدل تأیید نمی شود یعنی آمادة بدست آمده بین دو مقدار

dn=4 ) W.D ) du قرار نمی گیرد. برای رفع خو همبستگی مدل، ) 1)AR را به عنوان یك متغییر مستقل جدید وارد مدل می كنیم( متغییری كه با استفاده از آن و از طریق روش كوكران- اوركات خود همبستگی در جملة اختلال رفع می شود می شود. هنگامیكه ) 1)AR را به مدل اضافه می كنیم مثل این است كا وقفه متغیر وابسته از درجه یك را به مدل اضافه كرده ایم.)

با این كار خود همبستگی مدل رفع می شود و همانطور كه در جدول نیز مشاهده گردید، این متغییر در سطح اطمینان 95/0 نیز معنی دار می باشد.

R2 ( ضریب تعیین ) مدل 96 درصد می باشد و بدین معنی است كه 96 درصد از تغییرات متغیر وابسته ( شاخص نفوذ بیمه) به وسیله متغیرهای مستقل در مدل توضیح داده می شود. از آنجا كه R2نزدیك به عدد یك می باشد می توان گفت كه قدرت توضیح دهندگی مدل بالاست.

– تجزیه و تحلیل نتایج :

همانطور كه در جدول نیز مشاهده می گردد ضریب یا همان ضریب متغیر مجازی( عرض از مبدأ) 13/0 می باشد. كه از لحاظ آماری نیز معنی دار است. از آنجا كه متغیر مجازی (DUM) معنی دار است بنابراین می توان نتیجه گرفت كه پیوستن به WTO بر شاخصش نفوذ بیمه ای كشورهای در حال توسعة مورد بررسی تأثیر گذار بوده و هم چنین از آنجا كه علامت این ضریب منفی می باشد اینگونه استنباط می گردد كه این تأثیر منفی است یعنی عضویت در WTO باعص كاهش در شاخص نفوذ بیمه ای شده است. در نتیجه می توان فرضیة H0 را رد كر كششهای محاسبه شده نیز دارای علامت مورد انتظار و معنی دار می باشد. ضریب 43/0 می باشد و بیانگر آنست كه با ضریب ، كشش محاسبه شده برای متغیر APT ( نسبت یك درصد افزایش در حق بیمه سرانه (تقاضا برای پوششهای بیمه ای)، شاخص نفوذ بیمه ای 43/0 افزایش می یابد. حجم تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی) نیز دارای علامت مورد انتظار (مثبت) و دارای امتیاز آماریت مقدار ضریب قبل از عضویت در WTO برابر با 25/0 می باشد كه بیانگر این مطلب است كه قبل از الحاق به WTO یعنی زمانیكه DUM=0 است یك درشصد افزایش در درجة بازبودن اقتصاد، باعث میشود كه شاخص نفوذ بیمه ای 25/0 افزایش یابد.

ضریبدلالت بر میزان اختلاف بین كشش محاسبه شده متغییر توضیحی (درجة باز بودن اقتصاد) در دو دوره‌ قبل وبعد از عضویت است. این كشش بعد از عضویت به میزان 09/0 افزایش یافته. یعنی بعد از عضویت در WTO یك در صد افزایش در درجة بازبودن اقتصاد، شاخص نفوذ بیمه ای را به میزان 34/0 افزایش داده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تصریح مدل جهت بررسی تاثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تصریح مدل جهت بررسی تاثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تاثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه;مدلهای Pomed Data;حق بیمه;بیمه سرانه

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *