گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت 509 صفحه + doc

با احترام ، به استحضار می‌رساند بموجب قراردادرسی شماره 129714 مورخ 71070 دفتر 137 تهران ششدانگ دو باب اطاق و یك هال و یك راهرو و یك آبدارخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اطاق و یك هال و یك راهرو واقع در طبقه سوم از كف سبزه میدان با حق استفاده از راه پله جزء پلاك ثبتی 297 و باقیمانده 303 بخش 8 تهران واقع در خیابان جهت محل شعبه بانك ملت د

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 509

حجم فایل: 1.074 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست مطالب

موضوع صفحه

1. تعدیل اجاره بهاء……………………….

2. افزایش اجاره بهاء………………………

3. تخریب ساختمان………………………….

4. تفكیك و تقسیم ملك………………………

5. تعدیل اجاره بهاء ………………………

6. اخذ صورت مجلس تفكیكی آپارتمانها و اتمام بناء

7. افزایش اجاره بهاء ……………………..

8. تعدیل اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت ……

9. مطالبه اجرت المثل………………………

10. صدور پروانه كسب ………………………

11. تخلیه مغازه ………………………….

12. تجویز انتقال منافع…………………….

13. پرداخت حق الزحمه انجام كار ساختمانی …….

14. تعدیل اجاره بهاء ……………………..

15. فروش ملك مشاعی………………………..

16. تعدیل اجاره بهاء………………………

17. تعدیل اجاره بهاء………………………

18. تقویت و ایمن سازی ساختمان………………

19. فروش ملك مشاع…………………………

20. تعمیر واحد كسب………………………..

21. تخلیه عین مستاجره، مطالبه اجرت المثل…….

22. مطالبه وجه……………………………

23. تخلیه مغازه…………………………..

24. تعدیل اجاره بهاء………………………

25. مطالبه وجه……………………………

26. تخلیه مغازه…………………………..

27. مطالبه خسارت………………………….

28. انتقال حق کسب و پیشه…………………..

29. تعدیل اجاره بهاء………………………

30. تخلیه ……………………………….

31. تعیین ارزش ملک………………………..

32. پرداخت قیمت متعارف ملک…………………

33. سرقفلی مغازه………………………….

34. مطالبه خسارت ناشی از ضمان درک معامله ……

35. تعدیل اجاره بهاء………………………

36. مطالبه خسارت ناشی از افت ارزش ساختمان……

37. تعیین داور……………………………

38. مطالبه اجرت المثل انجام تعمیرات اضافه بر قرارداد (مطالبه دستمزد قرارداد پیمانکاری)………………………..

39. تقاضای پرداخت هزینه‌ها بابت ساختن بنا و حق معماری

40. تقاضای افراز، تفکیک سه باب مغازه با نیم طبقه و چهار واحد مسکونی………………………………………..

41. مطالبه حق کسب و پیشه…………………..

42. مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ……………

43. تقاضای انجام تعهدات……………………

44. پایان کار ساختمانی…………………….

45. عدم خلاف ساختمانی ……………………..

46. عدم خلاف ساختمانی ……………………..

47. پایان کار ساختمانی ……………………

48. توقف عملیات ساختمانی ………………….

49. صدور رای طبق تبصره‌های کمیسیون ماده صد (بنای مسکونی مازاد بر تراکم)…………………………………..

50. پایان کار ساختمانی ……………………

51. تخریب ……………………………….

52. پایان کار ساختمانی ……………………

53. تعیین قدمت بناء……………………….

54. پایان کار ساختمانی ……………………

55. پایان کار ساختمانی…………………….

گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت

مركز امور مشاوران حقوقی وكلاء و كارشناسان قوه قضائیه

واحد آموزش

« فرم گزارش كارآموزی»

نام و نام خانوادگی كارآموز: ………..

شماره پرونده آموزشی :۹۸۴۴/۶۰

رشته كارشناسی: راه و ساختمان

پرونده به كلاسه : ۸۵/۱۵/۱۳۵۴

موضوع كارآموزی :مطالعه پرونده بطرفیت

خواهان : میر یوسف ….

خوانده : اداره حقوقی بانك ملت

وكیل قانونی یا نماینده : احمد …

تعیین خواسته و بهای آن : تقاضای تعدیل مال الاجاره از مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال ماهیانه بمبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۶ ریال با احتساب مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست و خسارات و هزینه دادرسی و حق الوكاله وكیل .

شرح اقدامات انجام شده :

با احترام ، به استحضار می‌رساند بموجب قراردادرسی شماره ۱۲۹۷۱۴ مورخ ۷/۱۰/۷۰ دفتر ۱۳۷ تهران ششدانگ دو باب اطاق و یك هال و یك راهرو و یك آبدارخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اطاق و یك هال و یك راهرو واقع در طبقه سوم از كف سبزه میدان با حق استفاده از راه پله جزء پلاك ثبتی ۲۹۷ و باقیمانده ۳۰۳ بخش ۸ تهران واقع در خیابان …………. جهت محل شعبه بانك ملت درتصرف خوانده محترم می‌باشد . بموجب توافقنامه‌ فی مابین آخرین تعدیل بعمل آمده بیش از سه سال است سپری شده است . لذا مستنداً به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ تقاضای رسیدگی و عندالزوم ارجاع امر به كارشناس رسمی و صدور حكم به محكومیت خوانده به افزایش اجاره از مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۶ ریال ماهیانه با احتساب مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا صدور حكم و خسارات و هزینه دادرسی و حق الوكاله وكیل را دارم .

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع كارآموزی:

ریاست محترم شبه ۱۵ دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران

با سلام واحترام : عطف به پرونده كلاسه ۸۵/۱۵/۱۳۵۴ به استحضار می‌رساند.

پس از حضور از دفتر دادگاه مطالعه پرونده موضوع دادخواست تقدیمی مورخ ۲۴/۱۰/۸۵ خواهان علیه خوانده بخواسته تعدیل اجاره بهای شعبه بانك ملت واقع در تهران ….به استحضار می‌رساند در معیت مالك از محل شعبه فوق الذكر بازدید بعمل آمد – جزئی از پلاك ثبتی ۲۹۷ و باقیمانده ۳۰۳ بخش تهران بموجب اجازه نامه رسمی شماره ….. مورخ ۷/۱۰/۷۰ صادره از دفتر خانه شماره ۱۳۷ تهران به اجاره بانك ملت درآمده كه در طبقه اول دو باب اطاق و هال و راهرو و آبدارخانه و طبقه دوم نیز به شرح فوق اعیانهای آن به انضمام عرضه متناظر آن به اجاره بانك ملت درآمده است بموجب رویت لایحه تقدیمی بانك ملت مساحت كل شعبه ۶۹۰ متر مربع ذكر شده كه میزان مساحت متعلق به مالك ( خواهان ) باستناد قبض مفاصاحساب نوسازی صادره ا ز منطقه ۱۲ شهرداری تهران دو طبقه آن رویهم ۴۲/۱۸۹ متر مربع و هر طبقه ۷۱/۹۴ متر مربع اعلام گردیده است تغییرات و تعمیرات ارسالی انجام ده بهزینه بانك ملت بوده – انتخاب برق مستقل و انتخاب آب متعلق به مالك است – عمر بنا حدود ۴۵ سال و آخرین تعدیل در ۷/۱۰/۸۲ ماهانه ۰۰۰/۱۰۰/۱ریال انجام شده است نظر به عنایت به مسائل مشروحه فوق اجاره بهای مورد اجاره و برای هر دو طبقه از تصرفات بانك ملت از ملك خواهان از تاریخ تقدیم دادخواست ۲۴/۱۰/۸۵ ماهیانه۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال تعیین و با ستحضار می‌رسد .

هیئت كارشناسان منتخب دادگاه

ریاست محترم شعبه پانزدهم دادگاه عمومی تهران

با سلام ، موضوع : كارشناسی در رابطه با پرونده كلاسه ۸۵/۱۵/۱۳۵۴

احتراماً عطف به كلاسه پرونده فوق الذكر هیئت كارشناسان رسمی دادگستری منتخب دادگاه محترم پس از مطالعه پرونده و آگاهی از موضوع دادخواست تقدیمی مورخ ۲۴/۱۰/۸۵ خواهان و تصمیم دادگاه محترم مبنی بر تعدیل اجاره بهاء قسمتی از بانك ملت واقع در تهران ………….با راهنمائی نماینده محترم بانك ملت به محل شعبه فوق الذكر مراجعه و پس از بازدید و انجام بررسیهای لازم نظریه كارشناسی بشرح ذیل اعلام می‌گردد:

خواهان بموجب اجاره نامه بشماره ………… مورخ ۷/۱۰/۷۰ صادره از دفتر خانه ۱۳۷ تهران ششدانگ دوباب اطاق و یك هال و راهرو و یك آبداخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اتاق و یك هال و یك راهرو واقع در طبقه سوم ، از كف سبزه میدان با حق استفاده از راه پله را كه جزء پلاك ثبتی بشماره ۲۹۷ و باقیمانده ۳۰۳ بخش ۸ تهران بازار كفاشها محسوب می گردد . مورد ثبت اسناد مالكیت بشماره ………………… صفحات ۴۸۹ و ۷۵۲ دفتر خانه ۹۹ و با حق استفاده از آب و برق جهت شعبه بازار بانك ملت به مستاجر واگذار نموده‌اند . مساحت كل بنای بانك در دو طبقه با عنایت به مندرجات برگ نوسازی صادره از شهرداری منطقه ۱۲ معادل ۷۲۲ متر مربع می‌باشد . مورد اجاره كه قسمتی از محوطه شرقی بانك محسوب می‌گردد مساحت آن طبق مفاصاحساب نوسازی صادره از منطقه ۱۲ شهرداری تهران جمعاً در دو طبقه معادل ۴۲/۱۸۹ متر مربع است مساحت هر طبقه آن معادل ۷۱/۹۴ متر مربع ( موضوع مطرح شده توسط كارشناس بدوی پرونده ) اعلام گردیده است . با مقایسه مندرجات اجاره نامه اولیه بشماره ۱۹۵۹۵ مورخ ۱۵/۵/۳۷ دفتر خانه به ادعای نماینده بانك ملت توسط بانك پرداخت شده است .

وضعیت فنی بناء :

اسكلت آن آهنی – سقف طبقات طلاق ضربی – كف سرامیك – بدنه گچ كاری رنگ آمیزی شده است . درب و پنجره‌هائی كه به محوطه پاساژ باز می‌گردد و با شیشه از نوع سكوریت پله دسترسی به طبقات از سنگ از نوع گرافیك دست‌انداز بالكن طبقه دوم با پروفیل و شیشه سكوریت اجاره شده است . بانك دارای امتیاز آب و برق بنام موجر و ۱۰ رشته خط تلفن بنام بانك است .

نظریه كارشناسی :

باعنایت بمراتب فوق و با توجه به موقعیت مكانی و زمانی ملك اجاره بهای ملك موصوف از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۲۴/۱۰/۸۵ ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال معادل یكصد و هشتاد هزار تومان تعیین واعلام گردد.

با احترام هئیت كارشناسان منتخب

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت;تعدیل اجاره بها;پرداخت حق الزحمه انجام كار ساختمانی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *