برچسب گذاری توسط: انواع هزینه های دولتی

بودجه کل کشور نهایی 22 صفحه + doc

تعاریفی که بر جنبه سیاسی بودجه تاکید دارد جنبه سیاسی بودجه یکی از اصیل ترین جریانات سیاسی جامعه فرض میشود و نظارت وکنترل بر اجرای بودجه به صورت یکی از موثرترین و مفیدترین ابزار...