برچسب گذاری توسط: تاثیر مسواك زدن ظهر هنگام در كنترل پلاك میكروبی در روزه داران