برچسب گذاری توسط: خشك كردن خورشیدی Solar Drying

بررسی انواع خشک كردن چوب 42 صفحه + doc

عملیات استاندارد، حداقل در خشك كردن چوب های سخت، خشك كردن هوایی به دنبال آن خشك كردن كوره ای بوده است مزایا و محدودیت های خشك كردن هوایی توسط(1971) Rietz بحث می شوند فرمت...