برچسب گذاری توسط: خلوص رشته های در حال رشد

دانلود تركیبات نگهداری لیپید در باكتری های دریایی 23 صفحه + doc

چهل باكتری دریایی (آبزی) استفاده كننده از روغن خام سایكر و تروفیك یا سایكرو تروفیك یا سایكروتروفیل (به ترتیب Psychrophile Psychrotrophic (كه ‌اولی ‌نوشته می شوند) برای توانشان جهت تراكم سازی تركیبات نگهداری لیپیدشان...