برچسب گذاری توسط: دانلود و خرید مقاله تولرانس نقایص و اشتباهات در معماری نانو كامپیوترها

تولرانس نقایص و اشتباهات در معماری نانو كامپیوترها 11 صفحه + doc

مقدمه ابزار الكترونیكی در مقیاس نانومتر طی سالهای اخیر گسترش زیادی یافته اند و علاوه بر گسترش ابزاری این دسته از ابزار الكترونیكی یكسری تحقیقاتی بصورت پیشرفته روی سطوح مدارات منطقی صورت پذیرفته است...