برچسب گذاری توسط: سیمای عرفانی زن در قالب عشق معنوی

تحول تصویر زن در آثار هنری اروپا و ایران 26 صفحه + doc

آثار هنری، صرف نظر از انتقال تأثیرات زیباشناختی به مخاطب، حامل پیام‌هایی در حوزه‌های مختلف تفكر بشری هستند، از این رو یك نوع واسطه به شمار می‌روند و در زمره رسانه‌ها قرار می‌گیرند در...