برچسب گذاری توسط: علل جفت ماندگی

دانلود مقاله اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری 15 صفحه + doc

زایمان و اولین ماه بعد از زایمان دوره بحرانی گاوهای شیری می باشد بنابراین مدیریت صحیح گاوهای خشك نقش مهمی در كنترل بیماریهای متابولیكی در زایمان یا دوره نزدیك به زایمان را بر عهده...