برچسب گذاری توسط: عملیات متداوم اکستروژن

قالبگیری اشیاء گداخته 39 صفحه + doc

قالبگیری مواد گداخته تکنیک قدیمی از قرن هایی می‌باشد که از شکل گیری مواد خالی از یک ماده گداخته بدست می‌آید این فرآیند درزمان‌های قدیم توسعه مصریان و با بلیونیها برای گداختن شیشه و...