برچسب گذاری توسط: فاضلاب های انسانی

فاضلاب ها 24 صفحه + doc

تمام فاضلابهای صنعتی به نحوی بر محیط زیست اثر می گذارند، هنگامیكه در نتیجه این تاثیر دیگر نتوان محیط زیست را به منظور بهترین بنزین كاربرد آن مورد استفاده قرار داد، می گویند آلودگی...