برچسب گذاری توسط: متغیرهای از پیش تعریف شده

مقدماتMATLAB 29 صفحه + ppt

ساده ترین کارهایی که با MATLAB می توان انجام داد همان اعمالی است که یک ماشین حساب مهندسی پیشرفته انجام می دهد جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، حل معادله، انتگرال و رسم نمودار، برنامه نویسی...