برچسب گذاری توسط: نیمه رسانای عنصری و مركب

بررسی مواد نیم رسانا 32 صفحه + doc

جریان الكتریكی در فلز از حركت بارهای منفی (الكترونها) و در نیم رساناها از حركت بارهای منفی (الكترونها) و بارهای مثبت (حفره ها) ناشی می شود مواد نیم رسانا اعم از سیلیسیوم و ژرمانیوم...