برچسب گذاری توسط: هنر زیستی

هنر – متن با ترجمه 29 صفحه + doc

بایوآرات ( هنر زیستی عمل هنری است که ابزار آن ماده زنده است و ( کارهنری ) محصولات آزمایشگاهی است که در آزمایشگاهها توسط هنرمندان و طراحان کارگاه هنری انجام می شود ابزار آن...