برچسب گذاری توسط: هنر عكاسی

عكاسی‌ ماكروفتوگرافی‌ 85 صفحه + doc

رسالة مذكور دارای بحث بنیادی و نظری است عكاسان هنگام ثبت عكسهای خود به جهان بیرون از دوربین و یا به تعبیری به جهان رودرروی دوربین از طریق اندیشة درونی و عنصر بینایی یعنی...