برچسب گذاری توسط: هواداران روشنفكر هگل

فلسفه هگل 17 صفحه + doc

هواداران روشنفكر هگل به دو دسته تقسیم می شوند هگلی های راست و هگلی های چپ با هگلی های پیرو و هگلی های جوان هگلی های راستگرا افكاری سنتی و محافظه كارانه داشتند؛ از...