برچسب گذاری توسط: هورمونهای استروئیدی و تحریك سیستم ایمنی بدن

دانلود مقاله پروبیوتیک به عنوان یک افزودنی غذائی برای حیوانات مزرعه 5 صفحه + doc

پروبیوتیكها میكروبهای انتخاب شده‌ای میباشند كه جهت جایگزین شدن در لوله گوارش انسان یا حیوانات مورد استفاده قرارمی‌گیرند هدف از این جایگزینی بهبود شرایط فیزیولوژیكی و بطور كلی تغییر اكوسیستم پیچیده روده میباشد فرمت...