برچسب گذاری توسط: وظایف رهبر آموزشی

بررسی مدیریت و سرپرستی 35 صفحه + doc

همه كاركنان سازمان به سرپرستی نیازمندند و انتظار دارند كه در انجام وظایف خود هدایت شوند روابط مدیر با زیردستان در جریان سرپرستی شكل می‌گیرد یعنی راهنمایی‌های او پذیرفته یا رد می‌شود در طی...