برچسب گذاری توسط: ویژگیهای فرهنگی ملیتهای مختلف

ارزشهای فرهنگی و جهت گیریهای كاركنان 19 صفحه + doc

این مقاله حاصل نتایج تحقیق انجام شده درباره ارزشهای فرهنگی كاركنان سازمانها باملیت های مختلف در سراسر جهان می باشد در این تحقیق ، دیدگاههای كاركنان بیش از18 كشور مختلف درباره ویژگی های مطلوب...